Δικαιολόγηση απουσιών από τους γονείς

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών έχουν εξ ολοκλήρου την ευθύνη για τη φοίτηση των μαθητών γι αυτό οφείλουν:

  • Να προσέρχονται στο Σχολείο το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα και κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για να ενημερώνονται για τις απουσίες των παιδιών τους.

  • Να φέρνουν οι ίδιοι στο σχολείο ή να στέλνουν με τα παιδιά τους βεβαίωση γιατρού ή δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος, όταν ο μαθητής απουσίασε περισσότερο από δύο (2) συνεχόμενες μέρες για λόγους υγείας, για να δικαιολογηθούν οι απουσίες.

  • Να συμπληρώνουν οι ίδιοι ενυπόγραφο σημείωμα για την απουσία μέχρι δύο (2) ημερών από το σχολείο του μαθητή για ασθένεια ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους.

  • Ο Κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μιας ή δύο ημερών, μόνο όταν απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου.

  • Η ιατρική βεβαίωση ή το σημείωμα του κηδεμόνα πρέπει να προσκομισθούν στο σχολείο, το αργότερο μέχρι (10) εργάσιμες ημέρες, μετά την επάνοδο του μαθητή.

  • Ο Κηδεμόνας με δικά του ενυπόγραφα σημειώματα, μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες το πολύ 10 ημερών το χρόνο.

Αν ο Σύλλογος των Καθηγητών γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή, δεν δεσμεύεται με τα δικαιολογητικά για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Σε καμιά περίπτωση δεν θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες των μαθητών:

  • Όταν γίνονται την πρώτη ή την τελευταία διδακτική ώρα.
  • Όταν η ομαδική απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο για οποιοδήποτε λόγο διακόπτει το μάθημα. (π.χ. αποχή, κατάληψη).
  • Όταν γίνονται χωρίς την άδεια του Διευθυντή του Σχολείου και σε ώρες μεμονωμένες ή συνεχείς του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου. (Σε περίπτωση που πραγματοποιούνται μεμονωμένες απουσίες κατά τη διάρκεια του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του σχολείου για λόγους υγείας και με την άδεια του Διευθυντή του σχολείου, αυτές θα θεωρούνται δικαιολογημένες, αρκεί να συνοδεύονται από ιατρική βεβαίωση).

Απουσίες μεμονωμένες ή συνεχείς μέρους του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μπορούν να δικαιολογηθούν μόνο αν πραγματοποιήθηκαν με την άδεια του Διευθυντή. Στην περίπτωση αυτή ο Διευθυντής του Σχολείου κάνει σχετική παρατήρηση στο ημερήσιο δελτίο απουσιών του τμήματος.