Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης με τίτλο: «ΚΑΣΤΟΡΑΣ – BEBRAS GR»

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Εγκρίνεται ο Μαθητικός Διαγωνισμός Πληροφορικής και Υπολογιστικής Σκέψης με τίτλο: «ΚΑΣΤΟΡΑΣ – BEBRAS GR»που απευθύνεται σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της  χώρας για το σχολικό έτος 2019-2020, καθώς κρίνεται ότι συμβάλλει στην καλλιέργεια της Πληροφορικής και Υπολογιστικής σκέψης των μαθητών/-τριων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Ο διαγωνισμός εφόσον υλοποιείται εντός ωρολογίου προγράμματος δεν υπερβαίνει τις δύο διδακτικές ώρες. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό να είναι
προαιρετική και να μην έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές/-ήτριες ή για το σχολείο.
2. Ο φορέας διοργάνωσης να αναλάβει όλη τη διαδικασία υλοποίησης του διαγωνισμού και θα διασφαλίσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων.
3. Ο διαγωνισμός να μην εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων και να μην υπάρξουν έσοδα για τους φορείς που προκηρύσσουν τον διαγωνισμό ή για άλλους (με εμπορία, διαφήμιση, κ.λπ.).
4. Η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/-ήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης.
Για τη μετακίνηση των μαθητών που θα συμμετάσχουν ισχύουν οι διατάξεις της υπ ́αριθμ. 33120/ΓΔ4/28-02-2017 (Β ́ 681) Υ.Α. με θέμα «Εκδρομές-Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και
μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας».
Επίσης, σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω Διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες και πιθανά ερωτήματα μπορείτε να επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού στην Ελλάδα https://bebras.gr/, τον δικτυακό τόπο της διεθνούς κοινότητας Bebras https://www.bebras.org/ ή να επικοινωνήσετε με την οργανωτική επιτροπή στο e-mail: support@bebras.gr.