Ενημέρωση για υποτροφίες μαθητών/τριών Κωνσταντινουπολιτικής καταγωγής

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
(Οι.Ομ.Κω)
Ανακοίνωση
Πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων για υποτροφίες μαθητών Κωνσταντινουπολίτικης
καταγωγής των δύο τελευταίων τάξεων λυκείου στην Ελλάδα
(27/09/2019)
Το Δ.Σ. της Οι.Ομ.Κω, για 8η κατά σειρά χρονιά, έχει αποφασίσει την χορήγηση υποτροφιών
(μερική οικονομική ενίσχυση ή/και πρόσβαση σε φροντιστήριο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης) για
την υποστήριξη της προετοιμασίας στις Πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις των ΑΕΙ/ΤΕΙ στην
Ελλάδα, σε μαθητές των 2 τελευταίων τάξεων του λυκείου που κατάγονται αποκλειστικά από την
Κωνσταντινούπολη. Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν λαμβάνοντας υπόψη τις σχολικές επιδόσεις,
τον βαθμό ανάγκης υποστήριξης και τις συνεντεύξεις/γραπτές εξετάσεις που θα
πραγματοποιηθούν.
Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν οι 2ης και 3ης γενιάς εκπατρισμένοι Κωνσταντινουπολίτες
που βρίσκονται στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου και θέλουν να σπουδάσουν σε ΑΕΙ/ΤΕΙ της
Ελλάδος. Οι τελειόφοιτοι μαθήτριες/τές που έλαβαν πέρσι υποτροφία ή είχαν υποβάλει αίτηση
πρέπει να υποβάλουν ξανά υποψηφιότητα. Η προθεσμία υποβολής είναι η 4/11/2019. Για τον
σκοπό αυτό πρέπει να υποβληθεί το παρακάτω έντυπο με email: nnap@otenet.gr με την ένδειξη
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ ΓΙΑ
ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Ονοματεπώνυμο:
Τηλέφωνο:
Email:
Διεύθυνση οικίας:
Λύκειο φοίτησης:
Ποιοί γονείς κατάγονται από την Κων/λη:
Επιστήμη και οι λόγοι που επιθυμεί να σπουδάσει :
Βαθμοί στα μαθήματα του προηγούμενου έτους (παρακαλούμε την υποβολή των βαθμών με
πιστοποιητικό του σχολείου για το προηγούμενο έτος σπουδών):
Λόγοι που θέλετε να δηλώσετε για το αίτημα οικονομικής ενίσχυσης:
Έχετε υποβάλει πέρσι αίτηση για το ίδιο πρόγραμμα : Ναι                 Όχι